පිරිවෙන් අමාත්‍යංශය යටතේ කටයුතු කරනු ලබන ඒ ඒ විෂයට අදාළ වගකිවයුතු විෂය අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර මෙම පිටුවෙන් ඔබට ලබාගත හැක. එමෙන්ම ඔබට කිසියම් අදහසක් හෝ යෝජනා ඇත්නම් පහත ඇති අදහස් පලකිරීමේ කොටසේ පලකිරිමටද හැකියාව ඇත.  😀 

පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල රතනසාර හිමි
පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල රතනසාර හිමි සහකාර ලේකම් ප්‍රාචීන භාශෝපාකාර සමාගම
දු.ක.-0713374091
පූජ්‍ය රත්මල්විට චන්දානන්ද හිමි
පූජ්‍ය රත්මල්විට චන්දානන්ද හිමි විෂය - ත්‍රිපිටක ධර්මය
දු.ක.-0719294932
පූජ්‍ය රඹාවැවේ පාලිත හිමි
පූජ්‍ය රඹාවැවේ පාලිත හිමි විෂය - සංස්කෘත
දු.ක.-0712445560
පූජ්‍ය අලකොළගහ ඤාණරතන හිමි
පූජ්‍ය අලකොළගහ ඤාණරතන හිමි විෂය - භාවනා
දු.ක.-0112561233
පූජ්‍ය උයන්ගල්ලේ ඤාණරතන හිමි
පූජ්‍ය උයන්ගල්ලේ ඤාණරතන හිමි විෂය - දෙමළ
දු.ක.-0712975951
පූජ්‍ය මාරඹ චන්දවිමල හිමි
පූජ්‍ය මාරඹ චන්දවිමල හිමි විෂය -
දු.ක.-0714402620
එම්.එල්.ඒ.එස්.ප්‍රේමරත්න මහතා
එම්.එල්.ඒ.එස්.ප්‍රේමරත්න මහතා විෂය - සිංහල
දු.ක.-0777852778
යූ.එල්.ඩී.ජේ.පද්මසිරි මහතා
යූ.එල්.ඩී.ජේ.පද්මසිරි මහතා විෂය - ගණිතය
දු.ක.-0714458117
ආර්.ඩී.එස්.ජයවර්ධන මහතා
ආර්.ඩී.එස්.ජයවර්ධන මහතා විෂය - ඉංග්‍රීසි
දු.ක.-0718012922
පී.ඒස්.ඒ.නාලක දර්ශන මහතා
පී.ඒස්.ඒ.නාලක දර්ශන මහතා විෂය - ෙසෟන්දර්යය
දු.ක.-0718212536
ජේ.එම්.තරිදු හසංග මහතා
ජේ.එම්.තරිදු හසංග මහතා විෂය - විද්‍යාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණය
දු.ක.-0775254405
ගමෙග් විකුම් සම්පත් මහතා
ගමෙග් විකුම් සම්පත් මහතා විෂය- වෛකල්පික
දු.ක.-
කේ .ඒ .එස්. ධර්මශ්‍රී මහතා
කේ .ඒ .එස්. ධර්මශ්‍රී මහතා විෂය - පාලි
දු.ක.-0779312772