සිව්රු සහ නිල ඇදුම් වව්චර් පත් 2019 වසර සදහා ලබාගැනීම පිණිස පහත අයදුම් පත්‍රය නිවැරදිව පුරවා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ හිමිවරුන්  වෙත ඉතා ඉක්මණින් ලැබීමට සලස්වන්න.


[wonderplugin_pdf src=”https://www.pirivena.lk/download/other/Nila%20Adum%20aplication%202019.pdf” width=”100%” height=”1200px” style=”border:0;”]


DOWNLOAD
DOWNLOAD WORD FILE