මෙම පෝරමය  පුරවා ඔබ සතු අනුමාන පත්ර, පෙළ පොත් ,සටහන් ඕනෑම දෙයක් එකතු කරන්න.