මෙම ගොනුව අප වෙත ලබා දුන් දොරගල නාරද හිමි ( මාතර දිස්ත්‍රික් දෙමළ භාෂා ගුරු උපදේශක,
වෙහෙරගල්ල,මිරිස්ස  මාර/සමුද්‍රගිරි සුමනරතන මූලික පිරිවෙන)
 පින්දීමෙන් යුතුව සිහිපත් කරමි.

ඔබ සතුවද මෙවැනි වැදගත් ලිපි ලේඛන ඇත්නම් බොහොදෙනෙකුගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ පල කිරීම සඳහා අප වෙත යොමු කරන්න.

විද්‍යුත් ලිපිනය – [email protected]

දුරකථන – 0718284753 (whatsapp/viber)

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.