1. අත්හරියි त्यजति
2. අනුභව කරයි भुञ्जति
3. අනුව හැසිරෙයි परिचरति
4. අරබයි आरभति
5. අලංකාර කරයි अलंकरोति
6. අල්ලනවා स्पृशति
7. අසයි शृनोति
8. අසයි/ප්‍රශ්න කරයි पृष्चति
9. ආචාර කරනවා प्रणमति
10. ආපසු එයි प्रत्यागच्छति
11. ආපසු දෙයි प्रतियच्छति
12. ආරක්ෂා කරනවා रक्षति
13. ආරක්ෂා කරයි पाति
14. ආශ්‍රය කරයි आश्रयति
15. ඇදගෙන යනවා कर्षति
16. ඇවිදියි अटति
17. ඇසුරු කරයි भजति
18. ඉවත දමයි निक्षिपति
19. ඉසිනවා सिञ्चति
20. උගන්වයි उपदिशति
21. උඩට අදියි उदुगृह्णाति
22. උනන්දු වෙයි उत्सहति
23. උපදියි जायति
24. උපදෙස් දෙයි उपदिशति
25. උසස් ලෙස කියයි प्रवदति
26. එක්ව කතා කරයි संभाषति
27. එක්වෙයි संगच्छति
28. එතෙර වෙයි तरति
29. එයි आयाति
30. එලැබෙයි उपेति
31. කඩා රැස්කරයි अवचिनाति
32. කතාකරයි कथयति
33. කතාවෙහි යෙදෙයි सल्लपति
34. කම්පනය වෙයි कम्पति
35. කම්පාවෙනවා / සැලෙනවා त्रस्यति
36. කරයි / කරනවා करोति
37. කවයි भुञ्चापयति
38. කැදවයි आह्वयति
39. කැමතිවෙයි इच्छति
40. කියයි वदति
41. කොදුරයි मन्त्रयति
42. ක්‍රීඩා කරයි क्रीडति
43. ගන්නවා/ බදාගන්නවා गृह्णाति
44. ගමන් කරයි / යයි सरति
45. ගයනා කරයි गायति
46. ගලා බසී स्यन्दति
47. ගිනිගන්නවා / පායනවා लसति
48. ගෙනයයි हरति
49. ජිවත් වෙයි जीवति
50. තර්කකරයි तर्कयति
51. තලයි ताडयति
52. තැන්පත් කරයි स्थापयति
53. දකිනවා दृष्यति
54. දකියි पश्यति
55. දැනගනී जानाति
56. දැනගන්නවා ज्ञायति
57. දිගහරියි/ පතුරවයි प्रस्तरति
58. දිනයි जयति
59. දියට බසියි / දිය නායි गाहति
60. දුරු කරයි अपनुदति
61. දෙයි ददाति
62. දේශනා කරනවා देशयति
63. නගිනවා आरोहति
64. නටයි नृत्यति
65. නමදියි नमति
66. නලවනවා लालयति
67. නවතියි निर्वत्यति
68. නාදකරයි नदति
69. නායි/ නානවා स्नाति
70. නැවත බලයි प्रतीक्षति
71. නික්මෙයි निष्क्रमति
72. නික්මෙයි निष्क्रमति
73. පදිනවා / පුජා කරනවා वहति
74. පරවෙයි म्लायति
75. පහ කරයි अपहरति
76. පාට කරනවා रञ्जयति
77. පාඩම්කරයි पठति
78. පාලනය කරයි पालयति
79. පැමිණෙයි अर्पयति
80. පැමිණෙයි/පත්වෙයි प्राप्णोति
81. පැහැදෙනවා प्रसीदति
82. පැහැර ගනියි अपहरति
83. පිටපත් ලියයි / ආපසු ලියයි प्रतिलिखति
84. පිඩු සිගයි सुभिक्षति
85. පිනවයි प्रिणयति
86. පිපෙයි विकसति
87. පියාබයි डयति
88. පිරිසිදු කරනවා पवित्रयति
89. පිරිසිදු කරයි पवित्रिकरोति
90. පිවිසෙයි प्रविशति
91. පිළිගනී प्रतिगृह्णाति
92. පුජා කරයි पूजयति
93. පුජාකරයි पूजयति
94. පෙන්වනවා / පෙනෙනවා दर्शयति
95. පෙන්වයි दर्शयति
96. පෙරලා යයි ඉවත්ව යයි निर्गच्छति
97. පොලොබවයි चोदयति
98. පෝෂණය කරනවා पोषयति
99. ප්‍රබෝධමත් කරනවා/ අවදි කරනවා बोधयति
100. ප්‍රාර්ථනා කරයි प्रार्थयति
101. බදියි बध्नाति
102. බබලනවා ज्वलति
103. බබලවයි समुद्भासयति
104. බලයි आलोचयति
105. බලයි उदिक्षयति
106. බලයි प्रेक्षयति
107. බුරයි भषति
108. බොයි पिबति
109. බොරු කියයි हर्षति
110. භාවනා කරයි ध्यायति
111. භියවෙයි भायति
112. මිලදී ගනියි क्रीणाति
113. මුඩු කරයි / ඔප කරයි मुण्डति
114. මුදවයි मुञ्चति
115. යයි गच्छति
116. යයි व्रजति
117. රචනා කරයි रचयति
118. ලගටගෙනෙයි उपनयति
119. ලබයි लभति
120. ලියයි लिखति
121. ලෙළදෙනවා विलसति
122. වදියි नमति
123. වදියි वन्दति
124. වපුරනවා राजति
125. වපුරයි वपति
126. වර්ජනය කරනවා वर्जयति
127. වලදවයි भोजपयति
128. වාඩිවෙයි उपविषति
129. වාරණය කරනවා वारयति
130. වාසය කරනවා विहरति
131. වාසය කරයි वसति
132. වාසයකරයි वसति
133. වැගිරෙයි स्रवति
134. වැටෙයි पतति
135. වැටෙයි पतति
136. වැඩේ वर्धते
137. විමසයි पुच्छति
138. විමසයි विमर्षयति
139. විසදනවා अर्पयति
140. වෙයි भवति
141. වෙහෙස වෙයි परिश्रमति
142. වෙහෙසෙයි श्राम्यति
143. වේ./ වෙයි असति
144. වේලයි शोषयति
145. සක්මන් කරනවා चङ्कमति
146. සතුටු වෙයි तुष्यति
147. සතුටු කරවයි संतर्पयति
148. සදනවා/ නිෂ්පාදනය කරනවා उपनयति
149. සමාදන් වෙනවා समधियति
150. සමුගන්නවා उत्तिरति
151. සිටියි तिष्ठति
152. සිතයි चिन्तयति
153. සිතයි मन्यति
154. සිදිනවා/කපනවා छिन्दति
155. සිනාසෙයි हसति
156. සිසායි खनति
157. සිහිකරයි स्मरति
158. සීසායි कर्षति
159. සූදානම් කරනවා संपादयति
160. සෙලවෙනවා चलति
161. සොයාබලයි विमर्षयति
162. සොරකම් කරයි विलुम्पयति
163. සෝදයි धोवति
164. හඩගා කියනවා / ප්‍රකාශ කරනවා प्रवहति
165. හඩලයි कूजति
166. හමුවෙනවා सम्मिलति
167. හානි කරනවා / වාර්තා කරනවා शंसति
168. හැකි වෙයි शक्नोति
169. හැසිරෙයි चरति

1. अटति ඇවිදියි
2. अपनुदति දුරු කරයි
3. अपहरति පහ කයි
4. अपहरति පැහැර ගනියි
5. अर्पयति පැමිණෙයි
6. अर्पयति විසදනවා
7. अलंकरोति අලංකාර කරයි
8. अवचिनाति කඩා රැස්කරයි
9. असति වේ./ වෙයි
10. आयाति එයි
11. आरभति අරබයි
12. आरोहति නගිනවා
13. आलोचयति බලයි
14. आश्रयति ආශ්‍රය කරයි
15. आह्वयति කැදවයි
16. इच्छति කැමතිවෙයි
17. उत्तिरति සමුගන්නවා
18. उत्सहति උනන්දු වෙයි
19. उदिक्षयति බලයි
20. उदुगृह्णाति උඩට අදියි
21. उपदिशति උගන්වයි
22. उपदिशति උපදෙස් දෙයි
23. उपनयति ලගටගෙනෙයි
24. उपनयति සදනවා/ නිෂ්පාදනය කරනවා
25. उपविषति වාඩිවෙයි
26. उपेति එලැබෙයි
27. कथयति කතාකරයි
28. कम्पति කම්පනය වෙයි
29. करोति කරයි / කරනවා
30. कर्षति ඇදගෙන යනවා
31. कर्षति සීසායි
32. कूजति හඩලයි
33. क्रीडति ක්‍රීඩා කරයි
34. क्रीणाति මිලදී ගනියි
35. खनति සිසායි
36. गच्छति යයි
37. गायति ගයනා කරයි
38. गाहति දියට බසියි / දිය නායි
39. गृह्णाति ගන්නවා/ බදාගන්නවා
40. चङ्कमति සක්මන් කරනවා
41. चरति හැසිරෙයි
42. चलति සෙලවෙනවා
43. चिन्तयति සිතයි
44. चोदयति පොලොබවයි
45. छिन्दति සිදිනවා/කපනවා
46. जयति දිනයි
47. जानाति දැනගනී
48. जायति උපදියි
49. जीवति ජිවත් වෙයි
50. ज्ञायति දැනගන්නවා
51. ज्वलति බබලනවා
52. डयति පියාබයි
53. तरति එතෙර වෙයි
54. तर्कयति තර්කකරයි
55. ताडयति තලයි
56. तिष्ठति සිටියි
57. तुष्यति සතුටු වෙයි
58. त्यजति අත්හරියි
59. त्रस्यति කම්පාවෙනවා / සැලෙනවා
60. ददाति දෙයි
61. दर्शयति පෙන්වනවා / පෙනෙනවා
62. दर्शयति පෙන්වයි
63. दृष्यति දකිනවා
64. देशयति දේශනා කරනවා
65. धोवति සෝදයි
66. ध्यायति භාවනා කරයි
67. नदति නාදකරයි
68. नमति නමදියි
69. नमति වදියි
70. निक्षिपति ඉවත දමයි
71. निर्गच्छति පෙරලා යයි ඉවත්ව යයි
72. निर्वत्यति නවතියි
73. निष्क्रमति නික්මෙයි
74. निष्क्रमति නික්මෙයි
75. नृत्यति නටයි
76. पठति පාඩම්කරයි
77. पतति වැටෙයි
78. पतति වැටෙයි
79. परिचरति අනුව හැසිරෙයි
80. परिश्रमति වෙහෙස වෙයි
81. पवित्रयति පිරිසිදු කරනවා
82. पवित्रिकरोति පිරිසිදු කරයි
83. पश्यति දකියි
84. पाति ආරක්ෂා කරයි
85. पालयति පාලනය කරයි
86. पिबति බොයි
87. पुच्छति විමසයි
88. पूजयति පුජා කරයි
89. पूजयति පුජාකරයි
90. पृष्चति අසයි/ප්‍රශ්න කරයි
91. पोषयति පෝෂණය කරනවා
92. प्रणमति ආචාර කරනවා
93. प्रतिगृह्णाति පිළිගනී
94. प्रतियच्छति ආපසු දෙයි
95. प्रतिलिखति පිටපත් ලියයි / ආපසු ලියයි
96. प्रतीक्षति නැවත බලයි
97. प्रत्यागच्छति ආපසු එයි
98. प्रवदति උසස් ලෙස කියයි
99. प्रवहति හඩගා කියනවා / ප්‍රකාශ කරනවා
100. प्रविशति පිවිසෙයි
101. प्रसीदति පැහැදෙනවා
102. प्रस्तरति දිගහරියි/ පතුරවයි
103. प्राप्णोति පැමිණෙයි/පත්වෙයි
104. प्रार्थयति ප්‍රාර්ථනා කරයි
105. प्रिणयति පිනවයි
106. प्रेक्षयति බලයි
107. बध्नाति බදියි
108. बोधयति ප්‍රබෝධමත් කරනවා/ අවදි කරනවා
109. भजति ඇසුරු කරයි
110. भवति වෙයි
111. भषति බුරයි
112. भायति භියවෙයි
113. भुञ्चापयति කවයි
114. भुञ्जति අනුභව කරයි
115. भोजपयति වලදවයි
116. मन्त्रयति කොදුරයි
117. मन्यति සිතයි
118. मुञ्चति මුදවයි
119. मुण्डति මුඩු කරයි / ඔප කරයි
120. म्लायति පරවෙයි
121. रक्षति ආරක්ෂා කරනවා
122. रचयति රචනා කරයි
123. रञ्जयति පාට කරනවා
124. राजति වපුරනවා
125. लभति ලබයි
126. लसति ගිනිගන්නවා / පායනවා
127. लालयति නලවනවා
128. लिखति ලියයි
129. वदति කියයි
130. वन्दति වදියි
131. वपति වපුරයි
132. वर्जयति වර්ජනය කරනවා
133. वर्धते වැඩේ
134. वसति වාසය කරයි
135. वसति වාසයකරයි
136. वहति පදිනවා / පුජා කරනවා
137. वारयति වාරණය කරනවා
138. विकसति පිපෙයි
139. विमर्षयति විමසයි
140. विमर्षयति සොයාබලයි
141. विलसति ලෙළදෙනවා
142. विलुम्पयति සොරකම් කරයි
143. विहरति වාසය කරනවා
144. व्रजति යයි
145. शंसति හානි කරනවා / වාර්තා කරනවා
146. शक्नोति හැකි වෙයි
147. शृनोति අසයි
148. शोषयति වේලයි
149. श्राम्यति වෙහෙසෙයි
150. संगच्छति එක්වෙයි
151. संतर्पयति සතුටු කරවයි
152. संपादयति සූදානම් කරනවා
153. संभाषति එක්ව කතා කරයි
154. समधियति සමාදන් වෙනවා
155. समुद्भासयति බබලවයි
156. सम्मिलति හමුවෙනවා
157. सरति ගමන් කරයි / යයි
158. सल्लपति කතාවෙහි යෙදෙයි
159. सिञ्चति ඉසිනවා
160. सुभिक्षति පිඩු සිගයි
161. स्थापयति තැන්පත් කරයි
162. स्नाति නායි/ නානවා
163. स्पृशति අල්ලනවා
164. स्मरति සිහිකරයි
165. स्यन्दति ගලා බසී
166. स्रवति වැගිරෙයි
167. हरति ගෙනයයි
168. हर्षति බොරු කියයි
169. हसति සිනාසෙයි

 

 

 

මේ වචන මාලාව PDF ලෙස බාගත කරගන්න.