සංස්කෘත උපකාරක පද මුද්‍රණය කර ලැමිනේටින් කොට පංති කාමරවල නිතර සිසුන්ට පෙනීමට සැලැස්වීමෙන් ඔවුන්ට සංස්කෘත වචන මතක තබා ගැනීමට ඉඩ සැලැස්විය හැකිය. ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුතුව මුද්‍රණය කරගැනීමට අමතන්න. 0779922151