පාලි භාෂාවේ සන්ධි විධි සරලව තේරුම් ගතහැකි මෙම පොත සකසා දුන් රාජකීය පණ්ඩිත කොටදුපේ සුමන හිමියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි.

DOWNLOAD

[wonderplugin_pdf src=”https://www.pirivena.lk/download/e-reader/sandhi-11-pirivena-lk.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]