පිරිවෙන් අමාත්‍යංශය යටතේ කටයුතු කරනු ලබන ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයට  අදාළ වගකිවයුතු සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර මෙම පිටුවෙන් ඔබට ලබාගත හැක. එමෙන්ම ඔබට කිසියම් අදහසක් හෝ යෝජනා ඇත්නම් පහත ඇති අදහස් පලකිරීමේ කොටසේ පලකිරිමටද හැකියාව ඇත.  😀 

පූජ්‍ය කටුගම්පලගම පියරතන හිමි
පූජ්‍ය කටුගම්පලගම පියරතන හිමි
දු.ක.-0779121998
පූජ්‍ය බුලත්ගම උපනන්ද හිමි
පූජ්‍ය බුලත්ගම උපනන්ද හිමි
දු.ක.-0714419170
පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි
පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි
දු.ක.-0714809845
පූජ්‍ය මාදෝවිට වජිරබුද්ධි හිමි
පූජ්‍ය මාදෝවිට වජිරබුද්ධි හිමි
දු.ක.-0718013646
පූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද හිමි
පූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද හිමි
දු.ක.-0714283164
පූජ්‍ය පල්ලේගම වංගීස හිමි
පූජ්‍ය පල්ලේගම වංගීස හිමි
දු.ක.-0718379650
පූජ්‍ය තෙරිපැහැ ධම්මින්ද හිමි
පූජ්‍ය තෙරිපැහැ ධම්මින්ද හිමි
දු.ක.-071811590
පූජ්‍ය ගෝණදෙණියේ තපස්සි හිමි
පූජ්‍ය ගෝණදෙණියේ තපස්සි හිමි
දු.ක.-0714438954
පූජ්‍ය නඹඩගස්වැව සුධම්මරතන හිමි
පූජ්‍ය නඹඩගස්වැව සුධම්මරතන හිමි
දු.ක.-0718159194
පූජ්‍ය රංවල පඤ්ඤාවාස හිමි
පූජ්‍ය රංවල පඤ්ඤාවාස හිමි
දු.ක.-0715366366
පූජ්‍ය දිවියාගල විජිතසීහ හිමි
පූජ්‍ය දිවියාගල විජිතසීහ හිමි
දු.ක.-0714462310
පූජ්‍ය මැදිරිගිරියේ විනීත හිමි
පූජ්‍ය මැදිරිගිරියේ විනීත හිමි
දු.ක.-0718180978
පූජ්‍ය කෙරෙද්වල පුඤ්ඤරතන හිමි
පූජ්‍ය කෙරෙද්වල පුඤ්ඤරතන හිමි
දු.ක.-0714223990
පූජ්‍ය මාවතවැවේ රතනවංශ හිමි
පූජ්‍ය මාවතවැවේ රතනවංශ හිමි
දු.ක.-0714394165
පූජ්‍ය කොබ්බෑවල මේධංකර හිමි
පූජ්‍ය කොබ්බෑවල මේධංකර හිමි
දු.ක.-0715325841
පූජ්‍ය තවලම සිද්ධත්ථ හිමි
පූජ්‍ය තවලම සිද්ධත්ථ හිමි
දු.ක.-0714414281
පූජ්‍ය මිල්ලෑවේ සරණපාල හිමි
පූජ්‍ය මිල්ලෑවේ සරණපාල හිමි
දු.ක.
පූජ්‍ය තනබද්දේගම සෝභිත හිමි
පූජ්‍ය තනබද්දේගම සෝභිත හිමි
දු.ක.-0713967277
E-mail- [email protected]
චන්දන කුමාර කඩිගමුව මහතා
චන්දන කුමාර කඩිගමුව මහතා
දු.ක.-0714427540