මෙම වර්ෂයේ (2021) ප්‍රාචීන විභාග අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මාස වල පැවැත්වීමට ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගම තීරණය කොට ඇත. විස්තර පහත ලිපියේ අන්තර් ගත වේ.