නව පිරිවෙන් උපදේශක විචිත්‍ර ධර්ම දේශක අතිපූජ්‍ය දොඩම්පහළ රාහුල නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වත්මන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය කෙසේ වෙනස් විය යුතුද යන්න පැහැදිලි  කළ අවස්ථාව.