මෙම මෘදුකාංගය භාවිත කරමින් ඔබට කිරීමට පුළුවන් වන්නේ මොනවාද?

01. ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලූ දත්ත ගබඩා කිරීමට හැකියාව ලැබේ.

02. ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලූ දත්ත ඉක්මණින් සොයාගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

03. ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලූ දත්ත ඉකමනින් මුද්‍රණය කරගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

04. ශිෂ්‍යන්ගේ  සියලූ දත්ත ගබඩා කිරීමට හැකියාව ලැබේ.

05. ශිෂ්‍යන්ගේ සියලූ දත්ත ඉක්මණින් සොයාගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

06. ශිෂ්‍යන්ගේ සියලූ දත්ත ඉකමනින් මුද්‍රණය කරගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

මෙම මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කරන අයුරු සහ භාවිතා කරන අයුරු පහත වීඩියෝ එකෙන් බලන්න.

බාගත කරගන්න DOWNLOAD