ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 පාසල් අංශයේ අයදුම්පත පිරිවෙන් සඳහා හඳුන්වාදීම හා පිරිවෙන් සඳහාම සකස් කරන ලද අයඳුම්පත- සියළුම අධ්‍යක්ෂ ස්වාමින්වහන්සේලා මගින් පරිවේනාධිපති හිමියන් වෙත සලස් වන්නේ මැනවි.පිරිවෙන් online තාක්ෂණය මගින් සම්බන්ධ වන ලිපි ලේඛන.
  • අයඳුම්පතට එකතු කල යුතු ඇමණුම – DOWNLOAD

  • සම්පූර්ණ අයදුම් පත  – DOWNLOAD

  • ආයතනය තරගාවලිය සඳහා ලියාපදිංචිය – DOWNLOAD

  • හඳුන්වාදිම 1 – කළාප කාර්යාලය මගින් අනුමත කිරීම – DOWNLOAD

  • ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය 2020 සඳහා අයදුම් කලයුතු ආකාරය සහ විස්තරDOWNLOAD

රොෂාන් ප්‍රසාද්
පිරිවෙන් ඵලදායිතා සම්බන්ධිකාරක
අධ්‍යාපන අංශය,
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය.
දුරකථන අංක; 0711951319