පරිවෙණාචාර්ය ධුර බලගැන්වීම 2018

//පරිවෙණාචාර්ය ධුර බලගැන්වීම 2018

කළුතර දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍යපාද බලගොඩ අමරජෝති නා හිමියන්ගේ මග ‌පෙන්වීම මත බණ්ඩාරගම ධර්ම චක්‍ර ලමා පදනමේ දී සිදු ‌කෙරෙන පරිවෙණාචාර්ය ධුර බලගැන්වීම 2018 වැඩ සටහන

By |2018-12-05T09:41:20+00:00December 5th, 2018|පුවත්|0 Comments

Leave A Comment