පාලි භාෂාවට අදාළ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ නිර්දිෂ්ඨ ග්‍රන්ථ

විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  පෙළ පොත නව සංස්කරණය  2017 මධ්‍යවාරය
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න   පෙළ පොත පැරණි සංස්කරණය  2017 මධ්‍යවාරය
  පෙළ පොත නව සංස්කරණය 
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  පෙළ පොත නව සංස්කරණය 2017 මධ්‍යවාරය
 ධම්මපදට්ඨ කථා
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  පෙළ පොත නව සංස්කරණය 2017 මධ්‍යවාරය
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  පෙළ පොත නව සංස්කරණය  2017 මධ්‍යවාරය
 ඛුද්දක නිකාය 
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  මහා වග්ගපාලි – මහාඛන්ධකය
 බ්‍රාහ්මණ සංයුත්තය
ජාතකට්ඨ කතා – කුලාවක වග්ගය
 ධම්මපදය 1-10 වග්ග
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න 2017  මජ්ඣිම නිකාය
 ථේර ගාථා – 7-8-9-10 නිපාත
 පාලි ථූපවංශය
 තේලකාටාහ ගාථා
 පාලි වංශකතා සාහිත්‍ය
 පාලි සාහිත්‍ය
 පාලි සාහිත්‍යයේ ඉතිහාසය
 බෞද්ධ සාහිත්‍ය
 ලංකා පාලි සාහිත්‍ය
 ත්‍රිපිටක පරීක්ෂණය
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  දීඝ නිකාය ( සුත්‍ර තුනයි)
 විනය විනිච්චය
 සුත්ත නිපාත උරග වග්ග
 විසුද්ධි මග්ග 1-2-3-4-5
 අභිධම්මත්ථ සංගහ
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  දීඝනිකාය – සිගාලකසුත්ත (සිගාලෝවාද සුත්ත)
 ධම්මපද – පණ්ඩිතවග්ග
ජාතකට්ඨකථා – මහාසුපින ජාතකය
පාලි සාහිත්‍යය – 1,2, පරිච්චේදය  හා 3 පරිච්චේදය
 කොසොල් සිහින වර්ණනාව
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  චුල්ලවග්ගපාළි – උපජ්ඣාය – සද්ධිවිහාරිකවත්ත
 අපදානපාළි – වක්කලී ථේරාපදාන
 මහාවංස – 11 පරිච්ෙඡ්දය
 පාලි සාහිත්‍යය – 8 සහ 9 පරිච්ෙඡ්ද
 කොසොල් සිහින වර්ණනාව

නිකන් ඉන්න එකේ ඔය එක එක එවා බලලා ඩේටා නාස්ති කරගන්නනේ නැතිව සිංහල ටයිප් කරන්න දන්නවනම් ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එකක් එන පොඩි ජොබ් එකක් කරමුද?

ඔබ පාසල්, පිරිවෙන්, දහම් පාසල් ගුරුවරයෙක් නම් අදම මෙහි ලියා පදිංචි වෙන්න ඉතිරිය අපි කියල දෙන්නම්.
ලියාපදිංචි වෙන්න
විස්තර දැනගන්​න