මුල් පිටුව2018-12-02T12:22:09+00:00
Tn msßfjka wdpd¾h jrfhla o
msßfjka fCIa;%fha ish¿ f;dr;=re
±k.kak wou ,shdmÈxÑ fjkak
පිසෙන්න

පළාත් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පිරිවෙන්) හිමියන්ගේ පණිවිඩය


ශ‍්‍රී ලංකාවට බුදු දහම ලැබීමත් සමඟ ආරම්භ වූ අධ්‍යාපන ක‍්‍රම අතර, ආගමික අධ්‍යාපනය සඳහා වූ ජන සමාජයේ උනන්දුව හා නැඹුරැුව ඉතා උත්කර්ෂවත් ලෙස දැකිය හැකිවන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ සාම්ප‍්‍රදායික පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ක‍්‍රමය තුළිනි. එය අන් කවර බෞද්ධ රටකටත් වඩා මහත්, අභිමානයක් ඉතිහාසයක් ඇති අතර,   කියවන්න

අතිපුජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති නා හිමි

පරිගණක ගුරු උපදේශක  (පිරිවෙන්) හිමියන්ගේ පණිවිඩය


ඉගෙනීම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය තුළ තොරතුරු තාක්ෂණය ඉතා ඉහළ දායකත්වයක් සපයයි. එහෙත් එකී තාක්ෂණය භාවිතයේ අවම බවක් අපට පිරිවෙන් තුළින් පෙනී ගිය බැවින් එය ඉහළට ඔසවා තබනු වස් පිරිවෙන් ගිහි-පැවිදි එමෙන් ම ගුරු-සිසු සිවු  පිරිසටම  හිතසුව පිණිස pirivena.lk වෙබ් අඩවිය  ආරම්භ  කළෙමු.  කියවන්න 

අතිපුජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමි

mqj;a
තව පුවත්

ඵල සපිරි පිරිවෙණ

ඵල සපිරි පිරිවෙණ සදහා අයදුම්පත

පිවිසෙන්න

පෙළ පොත්

ඔබට අවශ්‍ය පෙළපොත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න

පිවිසෙන්න

කාල මෘධුකාංගය

පිරිවෙන් සදහා අනුමත Alarm System Software

පිවිසෙන්න

ප්‍රශ්න පත්‍ර

පිරිවෙන් සදහා නියමිත ප්‍රශ්න පත්‍ර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න

පිවිසෙන්න

පිරිවෙන්

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්වල තොරතුරු

පිවිසෙන්න

අත්‍යවශ්‍ය ලේඛන

අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න

පිවිසෙන්න

ගුරු උපදේශකවරු

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන් ගුරු උපදේශකවරු

පිවිසෙන්න

තුන් අවුරුදු සැලැස්ම

පිරිවෙන් සදහා නියමිත තුන් අවුරුදු සැලැස්ම

පිවිසෙන්න

mqia;ld,h
Tnfí msßfjfka f;dr;=re wou wm fjí wvúhg tl;= lrkak fyda we;=,;a l< f;dr;=re fjkia lsÍug fu;ekska msúi wka;¾cd, fmdaruh ksjerÈj mqrjd tjkak
පිවිසෙන්න