පිරිවෙන් නියෝග මාලාව (108/6)

/, පුවත්/පිරිවෙන් නියෝග මාලාව (108/6)