පුවත්

/පුවත්/

උ.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය – බුද්ධ ධර්මය

By |2019-03-18T11:39:44+00:00March 18th, 2019|අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, බුද්ධ ධර්මය, විභාග|

අ.පො.ස. උසස් පෙළ බුද්ධ ධර්මය විෂයට අතිශයින් වැදගත්වන ප්‍රශ්නෝත්තර මාලාවක් [...]

ප්‍රාචීන විභාග අත්වැල – හොරණ 2019

By |2019-03-15T14:30:19+00:00March 15th, 2019|ප්‍රාචීන, පුවත්, සම්මන්ත්‍රණ|

ප්‍රාචීන විභාග උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව  විද්‍යාරත්න විද්‍යායතන පිරිවෙන - [...]

ප්‍රාචීන විභාග අත්වැල – මරදාන 2019

By |2019-03-15T14:11:15+00:00March 14th, 2019|ප්‍රාචීන, පුවත්, විභාග|

කොලඹ 10, මරදාන ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන මගින්  වාර්ෂිකව [...]