පුවත්

/පුවත්/

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

By |2018-12-02T13:36:14+00:00December 2nd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|

අනු අංකය ලි. අංකය  පිරිවෙණ සහ ලිපිනය  පරිවේනාධිපති  දු.කථන [...]

පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන – උතුර මැද පළාත

By |2018-12-02T12:22:40+00:00December 2nd, 2018|IT, පුවත්|

වවුනියාවේ තාන්ඩිකලම් මරුක්කාලම්පලෙයි ගමෙහි රාජ්‍ය තාක්ෂණ තොරතුරු ආයතනය සමග  [...]

මූලික පිරිවෙන් වර්ෂාවසාන විභාගය – 2018 පිළිතුරු පත්‍ර

By |2018-11-29T13:56:34+00:00November 29th, 2018|පුවත්, විභාග|

සිංහල සංස්කෘත පාලි ගණිතය ඉංග්‍රීසි [...]

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

By |2018-11-23T13:05:12+00:00November 23rd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|

ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම සහ ලිපිනය පරිවෙනාධිපති හිමිගේ නම [...]

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

By |2018-11-23T12:53:14+00:00November 23rd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|

 ,s$m wxlh msßfjfka ku $ ,smskh mßfjKdêm;s ysñf.a ku [...]

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

By |2018-11-23T11:59:46+00:00November 23rd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|

ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම සහ ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම [...]

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

By |2019-01-13T03:54:38+00:00November 23rd, 2018|පිරිවෙන්, පුවත්|

ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම, ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන [...]