මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය වර්ෂ 2018 සහ ඉන්පසුව පැවැත්වෙන විභාග සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය

/, පුවත්/මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය වර්ෂ 2018 සහ ඉන්පසුව පැවැත්වෙන විභාග සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය
[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/07/Mulika_Piriven_Final_Examination_Paper_Structure.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"]

By |2018-07-10T23:25:49+00:00July 10th, 2018|අධ්‍යාපනික, පුවත්|2 Comments

2 Comments

  1. kaviduasanka July 19, 2018 at 9:55 pm - Reply

    mata oni 5 vasara pali sanskrit pilithuru books 2 k email haraha evanna

    • Dhammarathana July 21, 2018 at 11:11 pm - Reply

      5 වසර පාලි සංස්කෘත පිළිතුරු ‌පොත් ‌වශයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන ‌පොත්ද?

Leave A Comment