මධ්‍ය වාර විභාග නීති රීති

[wonderplugin_pdf src=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/07/mid-exam-rules-2018.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]

විභාග කාල සටහන
[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/07/mid-term-text-time-able-2018.pdf" width="100%" height="500px" style="border:0;"]