මෙම ලකුණු දීමේ පටිපාටි පත්‍ර අප වෙබ් අඩවිය වෙත ලබාදුන් පූජ්‍ය රත්මල්විට චන්දානන්ද හිමි (ත්‍රිපිටක ධර්ම විෂය උපදේශක – පිරිවෙන්) ට බෙහෙවින් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි.