පිරිවෙන් සේවයේ ඔබටත් මරණාධාර ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වෙයි. සිමා සහිත අධ්‍යාපන සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ණය දෙන සමිතිය මගින් මෙය ක්‍රියාත්මක වන අතර අදම ලියා පදිංචි වි සිටීම වඩාත් යෝග්‍ය වෙයි.