අ.පො.ස. උසස් පෙළ පාලි විෂය සදහා නියමිත මහා සුපින ජාතකයේ පාලි කොටස ඔබට ලබාගත හැක. ඔබලග ඇති විෂය කරුණු සහ අනෙකුත් වැදගත් දේ ඇත්නම් අපිට කියන්න. දැනුම බෙදා ගැනීම වඩාත් යහපත් වෙයි.


[wonderplugin_pdf src=”https://www.pirivena.lk/download/extra-books/Maha-supina-jathakaya-only-pali-text-from-attakatha.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]