කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පිරිවෙන්වල 2019 වසර සදහා ලේඛණ අනුමත කිරීම පහත සදහන් අයුරින් සිදු කරණු ඇත.

කළුතර කලාපයට අයත් පිරිවෙන් 

 • දිනය – 2019.01.22
 • ස්ථානය – ශ්‍රී සරණංකර මුලික පිරිවෙන, කළුතර 
 • වේලාව – පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා

හොරණ කලාපයට අයත් පිරිවෙන් 

 • දිනය – 2019.01.24
 • ස්ථානය – විද්‍යාරත්න විද්‍යායතන පිරිවෙන, හොරණ 
 • වේලාව – පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා

මතුගම කලාපයට අයත් පිරිවෙන් 

 • දිනය – 2019.01.25
 • ස්ථානය – ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යායතන පිරිවෙන, පාංතිය 
 • වේලාව – පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා

 

එදිනට අනුමත කරවාගතයුතු ලේඛණ 

 1. ආයතනික කාලසටහන 
 2. පැමිණීමේ නාම ලේඛන 
 3. වාර්ෂික වැඩසටහන් ලිත 
 4. වාර දිනදර්ශනය 
 5. පිරිවෙන් බිම් සැකැස්ම (ආයතනික ව්‍යුහය)
 6. පරිපාලන ව්‍යුහය 
 7. ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය (විභාග 2015 සිට ඉදිරියට)
 8. නිවාඩු ප්‍රස්ථාරය 
 9. ගුරු කාර්ය දර්ශනය 
 10. පන්ති කළමනාකරණ පොත් 
 11. ආයතනික වශයෙන් භාවිතයට ගන්නා අනෙකුත් ලේඛන 

(1/1999,2/පිරි/2/90 හා 1/2016 චක්‍ර ලේඛනවලට අදාළව ලේඛන සකස් කල යුතු ය.