මහනුවර

//මහනුවර
ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම, ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
වි/පා/9/14 ශ්‍රී භාරතී විද්‍යායතනය, පැණිදෙණිය, පේරාදෙණිය පූජ්‍ය අඹලියද්දෙ සංඝරතන හිමි 0714837500 / 0812388310 [email protected]
Tnfí msßfjfka f;dr;=re wou wm fjí wvúhg tl;= lrkak fyda we;=,;a l< f;dr;=re fjkia lsÍug fu;ekska msúi wka;¾cd, fmdaruh ksjerÈj mqrjd tjkak
පිවිසෙන්න

By |2019-01-13T04:32:42+00:00January 13th, 2019|පිරිවෙන්|0 Comments

Leave A Comment