ප්‍රශ්න පත්‍රවල අන්තර්ගතය පිළිබද විමසීම් ඒ ඒ විෂය භාර ගුරු උපදේශක වරයාගෙන් විමසා දැනගැනීමට කාරුණික වන්න. 


සංස්කෘත

සංස්කෘත  1,2,3,4,5  වසර

[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/download/other/all-grade-sanskrit-paper.pdf" width="100%" height="850px" style="border:0;"]
DOWNLOAD

සිංහල

සිංහල 1,2,3,4,5  වසර

[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/download/other/SINHALA-ALL-Q-PAPER.pdf" width="100%" height="850px" style="border:0;"]
DOWNLOAD

පාලි 

පාලි  1 වසර

[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/download/other/pali-1-piriven.lk.pdf" width="100%" height="450px" style="border:0;"]
DOWNLOAD

පාලි 2 වසර

[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/download/other/pali-2-piriven.lk.pdf" width="100%" height="450px" style="border:0;"]
DOWNLOAD

පාලි 3 වසර

[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/download/other/pali-3-piriven.lk.pdf" width="100%" height="450px" style="border:0;"]
DOWNLOAD

පාලි 4 වසර

[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/download/other/pali-4-piriven.lk.pdf" width="100%" height="450px" style="border:0;"]
DOWNLOAD

පාලි 5 වසර

[wonderplugin_pdf src="https://www.pirivena.lk/download/other/pali-5-piriven.lk.pdf" width="100%" height="450px" style="border:0;"]
DOWNLOAD