2017 වර්ෂයේ අන්තර් පාරිවේණික තරග ප්‍රශ්න පත්‍ර  ඔබට ඔන්ලියින් කියවීමට සහ  PDF අයුරින් බාගත හැකිය.

DOWNLOAD

[wonderplugin_pdf src=”https://www.pirivena.lk/download/pass-papers/anthar-parivenika-tharaga-q-paper-2017.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]