අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කොට ඇති උසස් පෙළ ඉතිහාසය ගුරු මාර්ගෝප දේශය

[pdf-embedder url=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/ගුරු-මාර්ගෝප-දේශය-History-12.pdf” title=”ගුරු මාර්ගෝප දේශය History 12″]

DOWNLOAD HEAR

[pdf-embedder url=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/ගුරු-මාර්ගෝප-දේශය-History-13.pdf” title=”ගුරු මාර්ගෝප දේශය History 13″]

DOWNLOAD HEAR