සෞඛ්‍ය විද්‍යාවට අදාළ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ නිර්දිෂ්ඨ ග්‍රන්ථ

1706, 2020

සෞඛ්‍ය කෙටි ප්‍රශ්න -මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය

June 17th, 2020|0 Comments

අන්තර්ජාල පිරිවෙන මගින් පවත්වන්නට  යෙදුණු දේශනය - සෞඛ්‍ය කෙටි ප්‍රශ්න මාලාව -  මහේෂ් නිර්මල ලියනගේ මහත්මා විසිනි