අකුරුස්ස කලාපීය පාරිවේණික මූලික වසර සිසුන් සඳහා හසුරු කුසලතා සහ සාමණේර පුහුණු වැඩමුළු​වක් ​සහකා​ර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පිරිවෙන්) පූජ්‍ය ජූලංගැටේ චන්දිම සහ පූජ්‍ය තමාඩුවේ පුඤ්ඤානන්ද යන හිමිවරැන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් සහ දකුණු පළාත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පිරිවෙන්) පූජ්‍ය තවලම සිද්ධත්ථ හිමියන්ගේ අධීක්ෂණයෙන් සහ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ – අකුරුස්ස (පිරිවෙන්) පූජ්‍ය කෙහෙල්වල සුමංගල හිමියන්ගේ සංවිධානයෙන් කනංකේ මාර/ රාජමහා විහාර මූලික පිරිවෙනේ දී අද දින (2021.04.23) සිදු කරන ලදී.

ශාස්ත්‍රපති දොරගල නාරද හිමි සහ ශාස්ත්‍රපති අත්තනයාලේ අරිය​ජෝති හිමි.   😀

 ඡායාරෑප