පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාවේ සිංහල, වෛකල්පික විෂයන් සහ හසුරු කුසලතා සදහා උපදේශකවරු බදවා ගැනීමේ සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීම 2019.03.21 දින සවස 1.00 ට පිරිවෙන අධ්‍යාපන ශාඛාවේදී සිදු කෙරේ. ඔබටද අයදුම් කල හැක. 

විමසීම්.- 0714809845