2018 වර්ෂයේ මුලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයේ අයදුම් පත්‍ර භාරගැනීම ඇරබුණි. පහත ලිපිය කියවා බලා කටයුතු කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. අයදුම් පත්‍රය පහතින් බාගත හැක.

[wonderplugin_pdf src=”https://www.pirivena.lk/download/act/piriven-awasana-vibhagaya-2018-app.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]


අයදුම් පත්‍රය


[wonderplugin_pdf src=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2018/07/Mulika_Piriven-ex-ap.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]