සිංහල භාෂා දිනය වෙනුවෙන් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

Home/සිංහල භාෂා දිනය වෙනුවෙන් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
Loading Events
This event has passed.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි