සමාජ විද්‍යාව විෂය දිනය / මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී දිනය නිමිත්තෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ගොදුරු වෙමින් පවත්නා සමාජය ඉන් මුදවා ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම

Home/සමාජ විද්‍යාව විෂය දිනය / මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී දිනය නිමිත්තෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ගොදුරු වෙමින් පවත්නා සමාජය ඉන් මුදවා ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම
Loading Events