සමස්ත ලංකා අන්තර් පාරිවේණික භාෂා හා සාහිත්‍ය තරග

Home/සමස්ත ලංකා අන්තර් පාරිවේණික භාෂා හා සාහිත්‍ය තරග
Loading Events

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි