ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ජන්ම දින සැමරුම

Home/ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ජන්ම දින සැමරුම
Loading Events

ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි