ලෝක ගුරු දිනය වෙනුවෙන් ආචාර්ය උපාධ්‍යාය වත් පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම

Home/ලෝක ගුරු දිනය වෙනුවෙන් ආචාර්ය උපාධ්‍යාය වත් පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම
Loading Events

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි