ලෝක අමද්‍යප දිනය වෙනුවෙන් දේශනා වැඩසටහන් පැවැත්වීම

Home/ලෝක අමද්‍යප දිනය වෙනුවෙන් දේශනා වැඩසටහන් පැවැත්වීම
Loading Events

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි