මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් ආයතන මට්ටමින් පවත්වනු ලබන ආශිර්වාදාත්මක බෝධි පූජාව

Home/මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් ආයතන මට්ටමින් පවත්වනු ලබන ආශිර්වාදාත්මක බෝධි පූජාව
Loading Events
This event has passed.