මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග සත්කාරක වැඩසටහන

Home/මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග සත්කාරක වැඩසටහන
Loading Events

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි