භාවනා පුහුණු වැඩසටහන ගුරු-සිසු සියලු දෙනා සඳහා / ලෝක ආහාර දිනය වෙනුවෙන් භික්ෂූන් වහන්සේ විසින් සිව්පස පරිභෝජනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව විනයානුකූලව ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක් පැවැත්වීම

Home/භාවනා පුහුණු වැඩසටහන ගුරු-සිසු සියලු දෙනා සඳහා / ලෝක ආහාර දිනය වෙනුවෙන් භික්ෂූන් වහන්සේ විසින් සිව්පස පරිභෝජනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව විනයානුකූලව ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක් පැවැත්වීම
Loading Events

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි