භාවනා පුහුණු වැඩසටහන ගුරු-සිසු සියලු දෙනා සඳහා / ලෝක ආහාර දිනය වෙනුවෙන් භික්ෂූන් වහන්සේ විසින් සිව්පස පරිභෝජනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව විනයානුකූලව ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක් පැවැත්වීම

Home/භාවනා පුහුණු වැඩසටහන ගුරු-සිසු සියලු දෙනා සඳහා / ලෝක ආහාර දිනය වෙනුවෙන් භික්ෂූන් වහන්සේ විසින් සිව්පස පරිභෝජනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව විනයානුකූලව ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක් පැවැත්වීම
Loading Events
This event has passed.