දින ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනය හා ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් ආගන්තුක අන්තේවාසික වත් පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන

Home/දින ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනය හා ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් ආගන්තුක අන්තේවාසික වත් පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන
Loading Events

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි