ජාත්‍යන්තර සාක්ෂරතා දිනය හා හසුරු කුසලතා දිනය වෙනුවෙන් ලක්දිව පැරණි අක්ෂර ලේඛන හඳුන්වාදීම හා පුස්කොළ පොත් කියවීමට හා ලිවීමට හුරු කරවීමේ ප්‍රායෝගික වැඩසටහන

Home/ජාත්‍යන්තර සාක්ෂරතා දිනය හා හසුරු කුසලතා දිනය වෙනුවෙන් ලක්දිව පැරණි අක්ෂර ලේඛන හඳුන්වාදීම හා පුස්කොළ පොත් කියවීමට හා ලිවීමට හුරු කරවීමේ ප්‍රායෝගික වැඩසටහන
Loading Events