ජාත්‍යන්තර ඕසෝන් ස්තරය ආරක්ෂා කිරීමේ දිනය වෙනුවෙන් එය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම ස්මතුවෙන වැඩසටහන පැවැත්වීම / භූගෝල විද්‍යා විෂය දිනය

Home/ජාත්‍යන්තර ඕසෝන් ස්තරය ආරක්ෂා කිරීමේ දිනය වෙනුවෙන් එය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම ස්මතුවෙන වැඩසටහන පැවැත්වීම / භූගෝල විද්‍යා විෂය දිනය
Loading Events
This event has passed.