ජාත්‍යන්තර ඕසෝන් ස්තරය ආරක්ෂා කිරීමේ දිනය වෙනුවෙන් එය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම ස්මතුවෙන වැඩසටහන පැවැත්වීම / භූගෝල විද්‍යා විෂය දිනය

Home/ජාත්‍යන්තර ඕසෝන් ස්තරය ආරක්ෂා කිරීමේ දිනය වෙනුවෙන් එය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම ස්මතුවෙන වැඩසටහන පැවැත්වීම / භූගෝල විද්‍යා විෂය දිනය
Loading Events

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි