ගුරු සංගණ​න සිදු කිරීමේ දිනය

Home/ගුරු සංගණ​න සිදු කිරීමේ දිනය
Loading Events

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි