ආචාර්ය සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර මැතිතුමාගේ ඡන්ම දිනය වෙනුවෙන් අනුස්මරණය සඳහා වැඩසටහන් පැවැත්වීම

Home/ආචාර්ය සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර මැතිතුමාගේ ඡන්ම දිනය වෙනුවෙන් අනුස්මරණය සඳහා වැඩසටහන් පැවැත්වීම