ආචාර්ය සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර මැතිතුමාගේ ඡන්ම දිනය වෙනුවෙන් අනුස්මරණය සඳහා වැඩසටහන් පැවැත්වීම

Home/ආචාර්ය සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර මැතිතුමාගේ ඡන්ම දිනය වෙනුවෙන් අනුස්මරණය සඳහා වැඩසටහන් පැවැත්වීම
Loading Events

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි