අ.පො.ස. සා.පෙල විභාග සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම විද්‍යායතන පිරිවෙන් සඳහා පමණි

Home/අ.පො.ස. සා.පෙල විභාග සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම විද්‍යායතන පිරිවෙන් සඳහා පමණි
Loading Events

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ස.අ.අ.(පිරි), පි.අ.ස. නිලධාරී, ස.අ.අ. (විෂය), ගුරු උපදේශක, කෘත්‍යාධිකාරී හිමි, පරිවෙණාධිපති හිමි