රට තුල උද්ගත වී ඇති කෝවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් තම මැයි මස වැටුප සම්පූර්ණයෙන් කෝවිඩ් 19 අරමුදලට පරිත්‍යාග කිරීමට පිරිවෙන් අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද හිමියන් සහ සහකාර අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමියන් විසින් තීරණය කර ඇත.

පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාවට අනුබද්ධ ව සේවයේ නියුතු සියලුම සහකාර අධ්‍යක්ෂ(පිරිවෙන්) , සියලුම පිරිවෙන් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්, සියලුම සහකාර අධ්‍යක්ෂ (විෂය),  සියලුම ගුරු උපදේශකවරුන් සහ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාවේ කාර්ය මණ්ඩලය වන ඔබටද මෙම අරමුදලට දායක වීමට අවස්ථාව ඇත.
ඒ අනුව  ඔබ විසින් පරිත්‍යාග කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මුදල 0775254405 දුරකථන අංකය අමතා තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය භාර සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජේ. එම්. තරිදු හසංග මහතා වෙත දැනුම් දෙන මෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද හිමියන් විසින් දන්වා සිටියි.
– පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාව –